AZPOHONY s.r.o. Reviews with ekomi.cz
Nákupní košík
Celkem včetně DPH: 0 Kč
0

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO ZÁKAZNÍKY - SPOTŘEBITELE

 

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace zboží zakoupeného na internetovém obchodu https://www.azpohony.cz/ (dále jen „internetový obchod“) provozovaného společností

AZPOHONY s.r.o., IČO: 28320379, se sídlem: Húskova 1040/8, 618 00 Brno-Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61095

kontaktní email: [obfuscate_1_|106|106|96|103|103|113|97|58|92|116|107|107|95|103|109|121|40|94|116]

kontaktní telefon: 530 506 994

 (dále jen „Prodávající“)

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ REKLAMACÍ:

AZPOHONY s.r.o. Hrušovanská 24, 667 01, Vojkovice, nestanoví-li záruční list jinak

Tento reklamační řád se použije výlučně ve vztahu k fyzické osobě, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „Zákazník - spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu. Reklamační řád pro zákazníky - podnikatele najdete zde.

Jaké vady lze reklamovat?

1.  Prodávající odpovídá Zákazníkovi - spotřebiteli, že zboží je v souladu s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Prodávající zejména odpovídá za to, že v době převzetí:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 
 • je vhodné k účelu, pro který jej Zákazník – spotřebitel požaduje a s nimiž Prodávající souhlasil, a 
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající rovněž odpovídá Zákazníkovi - spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností 

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, 
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může Zákazník – spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může Zákazník – spotřebitel rozumně očekávat, a 
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou Prodávající Zákazníkovi – spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

Prodávající není vázán výše uvedeným veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi zboží nemohlo mít vliv.


2.  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Zákazník – spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

3. Prodávající odpovídá Zákazníkovi – spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Zákazníkem - spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

4. Zákazníkovi - spotřebiteli nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

5. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

6. Zákazníkovi – spotřebiteli nenáleží práva z  vadného plněné také tehdy, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka – spotřebitele vnější událost.

Jaká je záruční doba?

Zákazník – spotřebitel má právo vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Vytkl-li Zákazník  - spotřebitel vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže zboží Zákazník - spotřebitel užívat.

Jaká práva z vadného plnění má Zákazník - spotřebitel?

1. Má-li zboží vadu, může Zákazník – spotřebitel požadovat její odstranění. Zákazník – spotřebitel může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady.

2. Zákazník – spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud: 

 • Prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, 
 • se vada projeví opakovaně, 
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo 
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka – spotřebitele. 

Zákazník – spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že Zákazník – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Zákazníkovi – spotřebiteli kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu Zákazník – spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

Má Zákazník - spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace?

Zákazníkovi - spotřebiteli, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Pokud Zákazník – spotřebitel neuplatní právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

Jak má Zákazník - spotřebitel postupovat při reklamaci?

1.  Nestanoví-li záruční list jinak je adresa pro vrácení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace): Hrušovanská 24, 667 01, Vojkovice. Zákazník - spotřebitel je případně oprávněn uplatnit práva z vadného plnění rovněž v sídle podnikání Prodávajícího.

 

2. Při uplatnění reklamace je Zákazník povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.

3. Reklamace, kterou učinil Zákazník – spotřebitel, včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem - spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je Zákazník - spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Při uplatnění reklamace Prodávající Zákazníkovi - spotřebiteli vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Zákazník - spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje Zákazníka - spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je rovněž povinen vydat Zákazníkovi - spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Jaká je rozhodná právní úprava?

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 5.3.2024.

Garance nejnižší ceny
Garantujeme nejlepší ceny na trhu

Výhodnější nabídku, než u nás nenajdete.

Našli jste nižší cenu? Klikněte zde a dáme Vám slevu!

Pohony poctivě testujeme

Vám dodáme pouze ty, za kterými si stojíme.

Už 18 let sbíráme zkušenosti

A dennodenně je využíváme ve váš prospěch.


Zboží odesíláme obratem

Objednali jste do 13h? Pak je již zaručeně na cestě k vám.

Máme skladem 99,9 % produktů

Od pohonu přes wifi ovladač až po fotobuňku. Stačí si vybrat.

Jsme technici srdcaři

Dotaz nebo řešení problému? Nenecháme vás v tom.

NahoruNahoru
close
Loading...