AZPOHONY s.r.o. Reviews with ekomi.cz
Nákupní košík
Celkem včetně DPH: 0 Kč
0

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti AZPOHONY s.r.o., IČO: 28320379, se sídlem: Húskova 1040/8, 618 00 Brno-Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61095

kontaktní email: [obfuscate_1_|106|106|96|103|103|113|97|58|92|116|107|107|95|103|109|121|40|94|116]

kontaktní telefon: 530 506 994

webová stránka: https://www.azpohony.cz/ (dále jen „internetový obchod“)

(dále jen „Prodávající“)


1. Úvodní ustanovení

1.1  Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a jiné fyzické nebo právnické osoby (dále jen „Zákazník“), která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.

1.2 Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro Zákazníka dodávky zboží dle jednotlivých objednávek Zákazníka a Zákazník se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

 

1.2  Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 

1.3  Znění obchodních podmínek může Prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Některé pojmy

 

2.1  Prodejnou Prodávajícího se rozumí provozovna Prodávajícího umístěná na adrese:

 

 • Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice.  

 

2.2  Zákazníkem - spotřebitelem se rozumí každý Zákazník, který je fyzickou osobou a který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo ním jinak jedná.

 

2.3  Zákazníkem - podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Zákazníka - podnikatele se, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto obchodních podmínek se podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

 

 

3. Informace o zboží a cenách


3.1  Veškerá prezentace zboží  na internetovém obchodu je informativní povahy, je nezávazná a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky Zákazníka Prodávajícím, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak či nedohodnou-li se Prodávající a Zákazník jinak.

3.2 Informace o ceně zboží, včetně jeho hlavních vlastností jsou uvedeny v internetovém obchodu. Cena je uvedena včetně DPH, vždy za jednotlivý kus či soubor kusů zboží, a včetně souvisejících poplatků a balného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Prodávající může zajistit pro Zákazníka dopravu zboží, pokud Zákazník tuto možnost zvolí v objednávce. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody dopravy zboží a způsobu úhrady. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží, a o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

IV. Uživatelský účet

4.1 Zákazník může provádět objednávky prostřednictvím uživatelského účtu, který si může založit na internetovém obchodu. Při registraci je Zákazník povinen uvést správně všechny požadované údaje a v případě změny je aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

4.2 Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě porušení povinností Zákazníka dle kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Prodávající je rovněž oprávněn uživatelský účet zrušit, pokud jej Zákazník díle než 5 let nepoužívá.

 

4.3  Zákazník se zavazuje uchovávat přístupové heslo k uživatelskému účtu v tajnosti a nesdílet ho s třetími osobami. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu vzniklou v důsledku nesplnění této povinnosti či v důsledku zneužití hesla.

 

4.4  V případě zneužití hesla či uživatelského účtu je Zákazník povinen bezodkladně informovat Prodávajícího o této skutečnosti.

 

4.5  Zákazník bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn uživatelský účet kdykoli zablokovat a/nebo vyzvat Zákazníka ke změně hesla, a to zejména, nikoli však výlučně, v případě, že má oprávněné pochybnosti o zneužití hesla či uživatelského účtu.

 

4.6 Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

4.7 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

V. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 

5.1  Objednávka musí být vždy písemná. Nedohodnou-li se Prodávající a Zákazník jinak (např. osobní objednávka na prodejně Prodávajícího, elektronická pošta, telefonicky), objedná Zákazník zboží prostřednictvím internetového obchodu. Zákazník může provést objednávku zboží následujícími způsoby:

 • prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 

5.2  Objednávka Zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení/název firmy, trvalý pobyt/sídlo, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailová adresa), identifikaci a počet objednávaného zboží (Zákazník zvolené zboží „vloží“ do košíku v internetovém obchodu). Objednávka dále musí obsahovat zvolený způsob platby, místo plnění, požadovaný způsob doručení zboží.

 

5.3 Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku s povinností platby ke zpracování AZPOHONY“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Zákazníka o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů .

 

5.4 Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky jsou tyto obchodní podmínky .

 

5.5  Potvrzení o obdržení objednávky dle odst. 5.4 tohoto článku obchodních podmínek se považuje za uzavření kupní  smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením přijetí objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

 

5.6  Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou vůči Prodávajícímu účinné okamžikem jejich písemného potvrzení Zákazníkovi Prodávajícím či provedením takové změny při plnění objednávky.

 

5.7 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Zákazníka o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 

5.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že cena zboží, které je předmětem objednávky, zjevně neodpovídá hodnotě tohoto zboží, a tato cena byla v internetovém obchodu uvedena v důsledku technické chyby na straně Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn odstoupení od kupní smlouvy zaslat Zákazníkovi na emailovou adresu Zákazníka bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že k technické chybě došlo, nejpozději však do okamžiku doručení zboží Zákazníkovi.

5.9 Pro účely těchto smluvních podmínek je písemná forma zachována při použití prostředku elektronické komunikace, zejména e-mailové pošty. Zákazník doručuje Prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Zákazníkovi korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

5.10  Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen jednotlivou objednávku Zákazníka potvrdit a smlouvu uzavřít. Taková objednávka není pro Prodávajícího závazná.  

 

5.11 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

6. Platební podmínky a fakturace


6.1  Zákazník zaplatí kupní cenu za zboží, pokud se smluvní strany nedohodou jinak, následujícími způsoby:

a) v hotovosti při osobním odběru na prodejně Prodávajícího;

b) platební kartou při osobním odběru na prodejně Prodávajícího;
c) v hotovosti nebo kartou při zaslání zboží na dobírku;
d) bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě zálohové faktury;

e) prostřednictvím platební brány Comgate; při této platbě Zákazník postupuje podle pokynů poskytovatele platební metody.

6.2  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky Zákazníkem, nedomluví-li se smluvní strany jinak. Za okamžik zaplacení ceny zboží Zákazníkem se v případě bezhotovostní platby považuje připsání příslušné částky za zboží, a to v plné výši, na bankovní účet Prodávajícího.

6.3 Způsob platby na dobírku je zpoplatněn částkou, která je uvedena v internetovém obchodu. Výše poplatku se liší podle zvoleného dopravce.

6.4  Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení kupní ceny před odesláním zboží Zákazníkovi. Tímto se vylučuje ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

 

6.5 Prodávající v případě platby dle zálohové faktury Prodávající požaduje od Zákazníka platbu zálohy předem. V ostatních způsobech platby kupní ceny její úhrada před odesláním zboží není zálohou.

 

6.6  Platby provedené Zákazníkem - podnikatelem jsou Prodávajícím započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na náklady již určené, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny pohledávky. Platby provedené Zákazníkem – spotřebitelem jsou započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na náklady již určené, pak na jistinu pohledávky, poté na úroky a nakonec na úroky z prodlení.

 

6.7  V případě prodlení s úhradou plateb za zboží ve lhůtě splatnosti určené smlouvou či fakturou je Zákazník – podnikatel povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši, 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

6.8 Při prodlení Zákazníka s platbou je Prodávající oprávněn odložit plnění svých povinností (například přiměřené prodloužení dodací lhůty) do doby plného uhrazení dlužné částky, a to i v případě jiných smluv uzavřených se Zákazníkem. V případě nesplnění povinností Zákazníka v dodatečné lhůtě 14 dní je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i od jiných smluv uzavřených se Zákazníkem.

 

 

7. Dodání a převzetí zboží, zasílání zboží


7.1  Prodávající dodá zboží dohodnutým způsobem, řádně zabalené a s příslušnými doklady. Zákazník souhlasí se skutečnosti, že je Prodávající oprávněn zaslat příslušné doklady na e-mail Zákazníka, který Zákazník uvedl v objednávce nebo v uživatelském účtu.

7.2  Prodávající může zajistit pro Zákazníka přepravu zboží. Cenu dopravy hradí Zákazník, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Způsob dopravy Zákazník volí v objednávce.

 

7.3 Možnosti dopravy a cena dopravy je uvedena v internetovém obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 

7.4  Zákazník je dále povinen zkontrolovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy má možnost se zbožím nakládat. Zákazník je povinen zboží pečlivě prohlédnout, zkontrolovat jeho stav, počet kusů zboží a kompletnost, a na případnou vadu je Zákazník povinen Prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu (jeden pracovní den) upozornit. V případě, že Zákazník - podnikatel zboží převezme a písemně na jakoukoliv vadu neupozorní, má se za to, že Prodávající plnil řádně a včas (v případě Zákazníka – spotřebitele se uplatní úprava práv z vadného plnění uvedená v čl. 8. těchto obchodních podmínek).  

 

7.5  Prodávající je oprávněn odepřít předání zboží dle potvrzené objednávky zejména v případě, že Zákazník je v prodlení se zaplacením kterékoliv splatné peněžité pohledávky Prodávajícího vůči zákazníkovi, a to po dobu, než Zákazník zaplatí Prodávajícímu všechny své splatné peněžité dluhy, které má vůči Prodávajícímu.

 

7.6  V případě, že Zákazník - podnikatel objednané zboží ve sjednaném termínu a místě nepřevezme, nebo nezajistí jeho převzetí, je Prodávající oprávněn požadovat po Zákazníkovi -podnikateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z hodnoty kupní ceny daného zboží bez DPH za každý den prodlení s převzetím zboží.

 

7.7 V případě, že je z důvodu na straně Zákazníka nutné doručovat zboží opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady na opakovanou dopravu zboží. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

 

7.8  V případě, že je Zákazník podnikatelem, přechází nebezpečí škody na zboží na Zákazníka - podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Zákazník - podnikatel povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil, ledaže je v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. V případě přepravy zboží se za dodání zboží Zákazníkovi - podnikateli považuje předání zboží prvnímu dopravci. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje. V případě přepravy zboží prostřednictvím třetí osoby (přepravce) Prodávající za zboží a nebezpečí škody na zboží přestává nést odpovědnost okamžikem předání zboží přepravci.

 

7.9 V případě, že je Zákazník spotřebitelem, přechází nebezpečí školy na zboží okamžikem převzetí zboží.

 

7.10 V případě, že nastanou okolnosti, které lze považovat za vyšší moc, nedostane se Prodávající do prodlení s dodáním zboží.

 

7.11  Před převzetím zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit dopravci. O závadách bude sepsán protokol.

 

 

8. Práva z vadného plnění  dle smluv uzavíraných se Zákazníky - spotřebiteli


8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

8.2  Prodávající odpovídá Zákazníkovi - spotřebiteli, že zboží je v souladu s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Prodávající zejména odpovídá za to, že v době převzetí:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 
 • je vhodné k účelu, pro který jej Zákazník – spotřebitel požaduje a s nimiž Prodávající souhlasil, a 
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající rovněž odpovídá Zákazníkovi - spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností 

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, 
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může Zákazník – spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může Zákazník – spotřebitel rozumně očekávat, a 
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou Prodávající Zákazníkovi – spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

Prodávající není vázán výše uvedeným veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi zboží nemohlo mít vliv.


8.3  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Zákazník – spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.4 Prodávající odpovídá Zákazníkovi – spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Zákazníkem - spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

8.5 Zákazník – spotřebitel má právo vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Vytkl-li Zákazník  - spotřebitel vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže zboží Zákazník - spotřebitel užívat.

8.6 Zákazníkovi - spotřebiteli nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

8.7. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

8.8  Zákazníkovi – spotřebiteli nenáleží práva z  vadného plněné také tehdy, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka – spotřebitele vnější událost.

8.9 Má-li zboží vadu, může Zákazník – spotřebitel požadovat její odstranění. Zákazník – spotřebitel může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady.

8.10 Zákazník – spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud: 

 • Prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, 
 • se vada projeví opakovaně, 
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo 
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka – spotřebitele. 

Zákazník – spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že Zákazník – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Zákazníkovi – spotřebiteli kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu Zákazník – spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

8.11 Zákazníkovi - spotřebiteli, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Pokud Zákazník – spotřebitel neuplatní právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9. Práva z vadného plnění ze smluv uzavíraných se Zákazníky – podnikateli

9.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 1914 až § 1925 a § 2099 až § 2112 občanského zákoníku.

9.2 Zákazník – podnikatel může vytknout vadu, která se projeví na zboží do dvou let od jeho převzetí. Kupující je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak Prodávající práva z vadného plnění nepřizná.

9.3 Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku. Za vadu zboží se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

9.4 Zákazník - podnikatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (resp. převzetí zboží). To neplatí, ujistil jej Prodávající výslovně, že zboží je bez vad anebo zastřel-li vadu lstivě.

9.5 Zákazníkovi - podnikateli nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

9.6 Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

9.7 Zákazníkovi – podnikateli nenáleží práva z  vadného plněné také tehdy, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka – spotřebitele vnější událost.

 

9.6 Je-li vada zboží podstatným porušením smlouvy, má Zákazník - podnikatel právo

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 • na odstranění vady opravou zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

 

Zákazník - podnikatel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník - podnikatel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Zákazník - podnikatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi - podnikateli, že vady neodstraní, může Zákazník - podnikatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Zákazník - podnikatel své právo včas, má práva dle odst. 9.8 tohoto článku obchodních podmínek.

 

9.9 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník - podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

9.10 Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Zákazník - podnikatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník - podnikatel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

9.11 Zákazník - podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • použil-li Zákazník - podnikatel zboží ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li Zákazník - podnikatel nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.

 

10. Reklamace

10.1 Nestanoví-li záruční list jinak je adresa pro vrácení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace): Hrušovanská 24, 667 01, Vojkovice. Zákazník - spotřebitel je případně oprávněn uplatnit práva z vadného plnění rovněž v sídle podnikání Prodávajícího.

 

10.2 Při uplatnění reklamace je Zákazník povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.

 

10.3 Reklamace, kterou učinil Zákazník – spotřebitel, včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem - spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je Zákazník - spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

10.4 Prodávající vyřídí reklamaci Zákazníka – podnikatele v přiměřené lhůtě.

 

10.5 Při uplatnění reklamace Prodávající Zákazníkovi - spotřebiteli vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Zákazník - spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje Zákazníka - spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je rovněž povinen vydat Zákazníkovi - spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

 

11. Vlastnické právo a nebezpečí škody


11.1  Vlastnické právo přechází na Zákazníka - spotřebitele převzetím zboží, nejdříve však úplným zaplacením kupní ceny.

11.2  Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka – spotřebitele okamžikem dodání zboží Prodávajícím Zákazníkovi. Nebezpečí škody na zboží to neplatí v případě Zákazníka spotřebitele, na kterého přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží.

 

 

12. Ochrana osobních údajů


Více o zpracování osobních údajů naleznete zde .

 

13. Odstoupení od smlouvy


13.1 Zákazník - spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek.

13.2 Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy Zákazník - spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala zboží, nebo

 • poslední kus zboží, objedná-li Zákazník - spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

13.3 Zákazník – spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy o:

 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Zákazníka - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Zákazník - spotřebitel porušil.

 

13.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

13.5. Zákazník - spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy  poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Zákazník - spotřebitel na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Zákazníkovi - spotřebiteli bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

 

13.6  V případě odstoupení od smlouvy vrátí Zákazník - spotřebitel zboží na adresu Prodejny Prodávajícího: Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice.

 

13.7  Zákazník - spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Tato lhůta je zachována, pokud Zákazník - spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Náklady související s vrácením zboží (balné, přepravné) hradí Zákazník - spotřebitel, a to i v případě, kdy zboží pro svojí povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

13.8 Jestliže Zákazník - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí prodávající Zákazníkovi - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

13.9 Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

 

13.10  Prodávající vrátí zákazníkovi kupní cenu (včetně nákladů na dodání zboží), pokud již byla Zákazníkem - spotřebitelem uhrazena, a to zásadně stejným způsobem jakým kupní cenu přijal. Prodávající vrátí Zákazníkovi - spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník - spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Zákazníkovi - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

13.11 Zákazník - spotřebitel je povinen vrátit zboží nepoškozené, čisté, a pokud možno v původním obalu. Zákazník - spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka - spotřebitele na vrácení kupní ceny.

13.12 V případě, že Prodávající Zákazníkovi - spotřebiteli poskytne k zasílanému zboží dárek, pozbývá odstoupením od smlouvy dle tohoto článku Zákazníkem - spotřebitelem související darovací smlouva účinnosti. Zákazník - spotřebitel je tak povinen vrátit společně se zbožím i dárek, který mu Prodávající zaslal.

 

13.13  V případě, že je Zákazník podnikatelem, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a to až do doby převzetí zboží Zákazníkem – podnikatelem.

13.14  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že Zákazník neuhradí kupní cenu za zboží ani v dodatečné lhůtě, či v případě jiného podstatného porušení smlouvy Zákazníkem.

 

 

14. Ostatní ujednání


14.1  Smluvní strany se dohodly, že vylučují použít ustanovení, §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.

 

14.2  Mezi smluvním stranami jsou závazné pouze písemné dohody. K jakýmkoli ústním dohodám bez jejich písemného potvrzení Prodávajícím se nepřihlíží. Za písemnou podobu se při elektronické komunikaci považuje i emailová korespondence.

 

14.3  Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku za Prodávajícím na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

 

14.4  Jakékoliv pohledávky vzniklé Zákazníkovi za Prodávajícím není Zákazník oprávněn jednostranně započíst na splatné, či nesplatné pohledávky Prodávajícího.

 

 

15. Mimosoudní řešení sporů

15.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem - spotřebitelem z kupní smlouvy.

15.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

15.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

16. Závěrečná ujednání

 

16.1  Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídím českým právem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2 Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahují na osoby, které využívají služeb internetového obchodu jako podnikatelé. Uvede-li osoba v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují platné právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele.

16.3 Všechna práva k internetovému obchodu Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení internetového obchodu, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetový obchod nebo jeho část bez souhlasu Prodávajícího.

16.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

16.5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.7 Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5.3.2024.

Garance nejnižší ceny
Garantujeme nejlepší ceny na trhu

Výhodnější nabídku, než u nás nenajdete.

Našli jste nižší cenu? Klikněte zde a dáme Vám slevu!

Pohony poctivě testujeme

Vám dodáme pouze ty, za kterými si stojíme.

Už 18 let sbíráme zkušenosti

A dennodenně je využíváme ve váš prospěch.


Zboží odesíláme obratem

Objednali jste do 13h? Pak je již zaručeně na cestě k vám.

Máme skladem 99,9 % produktů

Od pohonu přes wifi ovladač až po fotobuňku. Stačí si vybrat.

Jsme technici srdcaři

Dotaz nebo řešení problému? Nenecháme vás v tom.

NahoruNahoru
close
Loading...