Nákupní košík
Celkem včetně DPH: 0 Kč
0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „ obchodní podmínky“)


Obchodní podmínky společnosti AZPOHONY s.r.o., IČ: 28320379, se sídlem: Húskova 1040/8, 618 00 Brno-Černovice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61095 (dále jen „Prodávající“)


1. Úvodní ustanovení

1.1  Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) a platí pro všechny produkty nabízené Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „zboží“). Internetový obchod Prodávajícího je provozován na webové stránce www.azpohony.cz (dále jen „webové stránky Prodávajícího“).

 
1.2  Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 
1.3  Znění obchodních podmínek může Prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Prodávající je povinen prostřednictvím elektronické pošty zaslané na emailovou adresu zákazníka oznámit Zákazníkovi změnu obchodních podmínek, to nejpozději 30 dnů před účinností změny obchodních podmínek. Zákazník má právo změnu obchodních podmínek odmítnout a z tohoto důvodu v souladu s §1752 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu vypovědět. Jestliže zákazník od smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení změny obchodních podmínek od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou obchodních podmínek souhlasí.
 

1.4  Prodejnou Prodávajícího se rozumí provozovna Prodávajícího umístěná na adrese:

 
  • Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice.  
 
1.5  Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo ním jinak jedná.
 
1.6  Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 
1.7  Zákazník podnikatel má stejná práva a povinnosti jako Zákazník spotřebitel, jestliže tyto obchodních podmínky výslovně nestanoví, že určitá práva a povinnosti jsou přiznány pouze Zákazníkovi spotřebiteli.
 
 
2. Registrace v internetovém obchodě, nabídky, objednávky


2.1  Veškeré nabídky činěné Prodávajícím jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky Zákazníka Prodávajícím, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak či nedohodnou-li se Prodávající a Zákazník jinak.

 
2.2  Pro provedení objednávky se Zákazník registruje na webových stránkách prodávajícího a založí si uživatelský účet. Při registraci je zákazník povinen uvést správně všechny požadované údaje a v případě změny je aktualizovat. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zákazníka zrušit, a to zejména v případě porušení povinností zákazníka.
 
2.3  Zákazník se zavazuje uchovávat přístupové heslo k uživatelskému účtu v tajnosti a nesdílet ho s třetími osobami. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu vzniklou v důsledku nesplnění této povinnosti či v důsledku zneužití hesla.
 
2.4  V případě zneužití hesla či uživatelského účtu je Zákazník povinen bezodkladně informovat Prodávajícího o této skutečnosti.
 
2.5  Zákazník bere výslovně na vědomí, že Prodávající má právo uživatelský účet kdykoli zablokovat a/nebo vyzvat zákazníka ke změně hesla, a to zejména, nikoli však výlučně, v případě, že má oprávněné pochybnosti o zneužití hesla či uživatelského účtu.
 
2.6  Objednávka musí být vždy písemná. Nedohodnou-li se Prodávající a Zákazník jinak (např. osobní objednávka na prodejně Prodávajícího, elektronická pošta, telefonicky), objedná Zákazník zboží prostřednictvím webové stránky Prodávajícího. Objednávka zákazníka je vůči Prodávajícímu účinná okamžikem jejího písemného potvrzení Zákazníkovi či provedením objednávky (dodáním zboží Zákazníkovi).
 
2.7  Objednávka Zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení/název firmy, trvalý pobyt/sídlo, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailová adresa), identifikaci objednávaného zboží. Objednávka dále musí obsahovat zvolený způsob platby, místo plnění, požadovaný způsob doručení zboží. Zákazník je dále povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a tuto skutečnost potvrdit.
 
2.8  Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká na základě objednávky zákazníka a potvrzení objednávky Prodávajícím, či provedením objednávky (odesláním zboží zákazníkovi).
 
2.9  Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou vůči Prodávajícímu účinné okamžikem jejich písemného potvrzení Zákazníkovi či provedením takové změny při plnění objednávky.
 
2.10  Pro účely těchto smluvních podmínek je písemná forma zachována při použití prostředku elektronické komunikace, zejména e-mail.
 
2.11  Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen jednotlivou objednávku Zákazníka potvrdit a smlouvu uzavřít. Taková objednávka není pro Prodávajícího závazná.  
 
2.12  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 
 
3. Cena


Cena za zboží je uváděna na webových stránkách Prodávajícího, a to včetně DPH, vždy za jednotlivý kus či soubor zboží. Prodávající může zajistit pro Zákazníka dopravu zboží. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody dopravy zboží a způsobu úhrady.

 

4. Platební podmínky a fakturace


4.1  Zákazník zaplatí kupní cenu za zboží, pokud se smluvní strany nedohodou jinak, následujícími způsoby:

a) v hotovosti při osobním odběru na prodejně Prodávajícího;

b) platební kartou při osobním odběru na prodejně Prodávajícího;
c) v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
d) bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího;

4.2  Za okamžik zaplacení ceny zboží Zákazníkem se v případě bezhotovostní platby považuje připsání příslušné částky za zboží, a to v plné výši, na bankovní účet Prodávajícího.

 
4.3  Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení kupní ceny před odesláním zboží Zákazníkovi. Tímto se vylučuje ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku.
 
4.4  Platby provedené Zákazníkem jsou Prodávajícím započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.
 
4.5  V případě prodlení s úhradou plateb za zboží ve lhůtě splatnosti určené smlouvou či fakturou je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši, 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 
4.6  Při prodlení Zákazníka s platbou je Prodávající oprávněn odložit plnění svých povinností (například přiměřené prodloužení dodací lhůty) do doby plného uhrazení dlužné částky, a to i v případě jiných smluv uzavřených se Zákazníkem. V případě nesplnění povinností Zákazníka v dodatečné lhůtě 14 dní je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i od jiných smluv uzavřených se Zákazníkem.
 
 
5. Dodání a převzetí zboží, zasílání zboží


5.1  Prodávající dodá zboží dohodnutým způsobem, řádně zabalené a s příslušnými doklady. Zákazník souhlasí se skutečnosti, že je Prodávající oprávněn zaslat příslušné doklady na e-mail zákazníka, který zákazník uvedl v objednávce.

5.2  Prodávající může zajistit pro Zákazníka přepravu zboží. Cenu dopravy hradí Zákazník, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
 
5.3  Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není povinen nést jakékoli náhrady škody způsobené přepravou či doručováním zboží. Výše uvedené neplatí v případě, že je Zákazníkem spotřebitel. Zboží je vždy zabaleno způsobem obvyklým pro přepravu a uchovaní daného zboží.
 
5.4  V případě vyšší moci, či okolností nezaviněných, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním zboží.
 
5.5  Za dodání zboží Zákazníkovi se považuje předání zboží prvnímu dopravci nebo převzetí zboží Zákazníkem na prodejně Prodávajícího.
 
5.6  Před převzetím zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit dopravci. O závadách bude sepsán protokol.
 
5.7  Zákazník je dále povinen zkontrolovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy má možnost se zbožím nakládat. Zákazník je povinen zboží pečlivě prohlédnout, zkontrolovat jeho stav, počet kusů zboží a kompletnost, a na případnou vadu je zákazník povinen Prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu (jeden pracovní den) upozornit. V případě, že zákazník zboží převezme a písemně na jakoukoliv vadu neupozorní, má se za to, že Prodávající plnil řádně a včas.  
 
5.8  Prodávající je oprávněn odepřít předání zboží dle potvrzené objednávky zejména v případě, že Zákazník je v prodlení se zaplacením kterékoliv splatné peněžité pohledávky Prodávajícího vůči zákazníkovi, a to po dobu, než Zákazník zaplatí Prodávajícímu všechny své splatné peněžité dluhy, které má vůči společnost Prodávajícímu.
 
5.9  V případě, že zákazník objednané zboží ve sjednaném termínu a místě nepřevezme, nebo nezajistí jeho převzetí, je Prodávající oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z hodnoty kupní ceny daného zboží bez DPH za každý den prodlení s převzetím zboží. Zákazník je zároveň povinen uhradit náklady na opakovanou dopravu zboží. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
 
 
6. Práva z vadného plnění


6.1  Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady dle §2099 občanského zákoníku. Prodávající zejména odpovídá za to, že v době převzetí:

  • zboží má vlastnosti, které si Prodávající a Zákazník ujednali, a pokud takové ujednání chybí, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží;
  • je zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


6.2  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.3  Zákazník je dále, v souladu s §2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců. Výše uvedené neplatí:
  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem.

6.4  Kupující nemá práva z vady dle bodu 6.3 těchto obchodních podmínek také tehdy, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost.

6.5  Nestanoví-li záruční list jinak je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění na adrese prodejny Prodávajícího: Hrušovanská 24, 667 01, Vojkovice. Zákazník spotřebitel je případně oprávněn uplatnit práva z vadného plnění rovněž v sídle podnikání Prodávajícího.
 
6.6  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdrží od Zákazníka reklamované zboží. Reklamace
včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je -li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.
 
6.7  Je-li zboží vadné, a vada představuje podstatné porušení smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 
6.8  Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.
 
 
7. Vlastnické právo a nebezpečí škody


7.1  Vlastnické právo přechází na Zákazníka úplným zaplacením kupní ceny.

7.2  Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka okamžikem dodání zboží Prodávajícím Zákazníkovi, to neplatí v případě Zákazníka spotřebitele, na kterého přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží.
 
 
8. Ujednání o mlčenlivosti


Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

 

9. Ochrana osobních údajů


9.1  Osobní údaje zákazníka jsou důvěrná a jsou zpracovávána Prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky Zákazníka, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi, pro účely vyřízení reklamace či odstoupení od smlouvy.

 
9.2  Některé údaje poskytnuté Zákazníkem mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se plně řídí GDPR a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté zákazníkem chránil.
 
9.3  Kromě údajů úmyslně sdělených Zákazníkem v rámci registrace na webové stránce Prodávajícího nebo při objednání zboží Prodávajícího, či sdělených podle bodu 9.4 těchto obchodních podmínek, Prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o Zákazníkovi.
 
9.4  Veškeré osobní údaje třetích osob poskytnuté Prodávajícímu při poskytování technické podpory (telefon, online chat, mail, osobně na provozovně), jsou zpracovávány v souladu se GDPR pouze za účelem vyřízení příslušného dotazu.
 
9.5  Veškeré údaje získané od zákazníka jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky Prodávajícího a slouží výhradně k účelům Prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám, s výjimkou osob dopravujících objednané zboží a subjektů Heureka.cz a Zboží.cz.
 
9.6  Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data Zákazníka před zneužitím, a nebude je kromě osob dopravujících zboží bez souhlasu zákazníka poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.
 
9.7  Prodávající zpracovává poskytnuté osobní údajů po dobu 3 let.  Po delší dobu bude Prodávající zpracovávat osobní údaje Zákazníka pouze stanoví-li tak zákon, či jiný obecný závazný právní předpis nebo z důvodů oprávněných zájmů Prodávajícího. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník má právo žádat Prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm Prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném GDPR. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Zákazník má dále právo požádat o předání zpracovávaných údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů).
 
 
10. Odstoupení od smlouvy


10.1  Do doby převzetí zboží zákazníkem je Prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit.

10.2  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že zákazník neuhradí kupní cenu za zboží ani v dodatečné lhůtě, či v případě jiného podstatného porušení smlouvy zákazníkem.
 
10.3  Zákazník spotřebitel má právo do čtrnácti dnů od převzetí zboží od smlouvy odstoupit, pokud zákon či jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak (např. v případě zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle Prodávajícímu v jejím průběhu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 
10.4  V případě odstoupení od smlouvy vrátí Zákazník zboží na adresu Prodejny Prodávajícího: Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice.
 
10.5  Náklady související s vrácením zboží (balné, přepravné) hradí Zákazník, a to i v případě, kdy zboží pro svojí povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
 
10.6  Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Zákazník zboží vrátí.
 
10.7  Prodávající vrátí zákazníkovi kupní cenu, pokud již byla zákazníkem uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to zásadně stejným způsobem jakým kupní cenu přijal. Prodávající vrátí kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží Zákazníkovi, a to ve výši stanovené zákonem, čili ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží které Prodávající nabízí.
 
 
11. Ostatní ujednání


11.1  Smluvní strany se dohodly, že vylučují použít ustanovení, §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.

 
11.2  Mezi smluvním stranami jsou závazné pouze písemné dohody. K jakýmkoli ústním dohodám bez jejich písemného potvrzení Prodávajícím se nepřihlíží. Písemná forma je při elektronické komunikaci – zejména e-mail.
 
11.3  Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku za Prodávajícím na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
 
11.4  Jakékoliv pohledávky vzniklé Zákazníkovi za Prodávajícím není Zákazník oprávněn jednostranně započíst na splatné, či nesplatné pohledávky Prodávajícího.
 
 
12. Závěrečná ujednání


12.1  Prodávající a Zákazník výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřeli po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

12.2  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 
12.3  Jsou – li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, nemá tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.
 
12.4  Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídím českým právem.
 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.5.2018

Garance nejnižší ceny
Garantujeme nejlepší ceny na trhu

Výhodnější nabídku, než u nás nenajdete.

Našli jste nižší cenu? Klikněte zde a dáme Vám slevu!

Pohony poctivě testujeme

Vám dodáme pouze ty, za kterými si stojíme.

Už 18 let sbíráme zkušenosti

A dennodenně je využíváme ve váš prospěch.


Zboží odesíláme obratem

Objednali jste do 13h? Pak je již zaručeně na cestě k vám.

Máme skladem 99,9 % produktů

Od pohonu přes wifi ovladač až po fotobuňku. Stačí si vybrat.

Jsme technici srdcaři

Dotaz nebo řešení problému? Nenecháme vás v tom.

NahoruNahoru
close
Loading...